doradztwo i szkolenia
audyt udzielania zamówień publicznych

referencje

 

Referencje dot. usług szkoleniowych:

Poniżej można znaleźć niektóre z referencji rekomendujących usługi szkoleniowe firmy PLAN 2001 Katarzyna Świdzińska.

LOTOS Petrobaltic Spółka Akcyjna (2017)

Szkolenia z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „ZAMÓWIENIA SEKTOROWE PO NOWELIZACJI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE - WARSZTATY”

Usługa została wykonana w sposób prawidłowy i z należytą starannością, a dotychczasową współpracę oceniamy pozytywnie.

POSDTATA S.A.(2016)

Szkolenia z zakresu nowelizacji Prawa zamówień publicznych oferuję szkolenie pt. „NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE – WARSZTATY”.

Sposób prowadzenia zajęć oraz treść poruszanych zagadnień zostały w pełni dostosowane do naszych potrzeb. Pani Katarzyna Świdzińska w interesujący i rzetelny sposób przedstawiła zagadnienia związane z realizowanym tematem, wykazując się pełnym profesjonalizmem. Materiały dydaktyczne zostały opracowane w czytelny i zrozumiały sposób, co ułatwiło zrozumienie tematu i pogłębienie wiedzy uczestników szkolenia. Solidność i profesjonalizm przy realizacji szkolenia utwierdzają nas w przekonaniu, że Firma PLAN 2001, reprezentowana przez Panią Katarzynę Świdzińską, jest godnym polecenia wykonawcą usług szkoleniowych.

Gmina Kobylnica (2016)

 • Szkolenia ze zmian przepisów Pzp wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) pn. „NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE - WARSZTATY dla Zamawiających”.

Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy zarekomendować Panią Katarzynę Świdzińska jako doświadczonego, wiarygodnego i rzetelnego wykonawcę powyższych usług.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku (2016)

 • Szkolenia ze zmian przepisów Pzp wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) pn. „NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE - WARSZTATY dla Zamawiających”.

Naszym zdaniem Pani Katarzyna Świdzińska jest kompetentną, bardzo wykwalifikowaną osobą z dużym doświadczeniem. Wiedzę przekazuje w sposób przejrzysty. Chętnie odpowiada na pytania i służy pomocą. Tematyka szkolenia została dostosowana do naszych potrzeb. Szkolenie było prowadzone sprawnie i ciekawie zgodnie z oczekiwaniami osób biorących udział w szkoleniu (poziom usługi szkoleniowej  został  wysoko oceniony przez uczestników ). Zapewnione materiały szkoleniowo – dydaktyczne wykonane bardzo starannie i czytelnie.

Zarząd Obiektów  Sportowych Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (2016)

 • Szkolenia ze zmian przepisów Pzp wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) pn. „NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE - WARSZTATY dla Zamawiających”.

Poziom usług szkoleniowych świadczonych osobiście przez  p. Katarzynę Świdzińską został przez nas  wysoko oceniony.  Na podstawie dotychczasowej współpracy  możemy zarekomendować „PLAN - 2001” z siedzibą w Słupsku jako doświadczonego, wiarygodnego i  rzetelnego wykonawcę powyższych usług.

Asseco Data Systems S.A.(2016)

 • Szkolenia ze zmian przepisów Pzp wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) pn. „NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE - WARSZTATY DLA WYKONAWCÓW”.

Powyższe usługi  szkoleniowe  wykonano z należytą  starannością.

WEKTOR WIEDZY (2016)

 • Szkolenia ze zmian przepisów Pzp wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).

Pani Katarzyna wykazała się bardzo dużą wiedzą praktyczną i teoretyczną. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie i  sumiennie, a doświadczenie i rzetelność Pani Katarzyny wpłynęły na  wysoką jakość kursu, o czym świadczą wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczestników kursów.

 • Szkolenie pn. „MAŁE ZAMÓWIENIA - zamówienia o wartości szacunkowej do progów UE, w tym do 30 000 euro – WARSZTATY".

Poziom usług szkoleniowych świadczonych osobiście przez  p. Katarzynę Świdzińską został przez nas  wysoko oceniony.  Na podstawie dotychczasowej współpracy  możemy zarekomendować „PLAN - 2001” z siedzibą w Słupsku jako doświadczonego, wiarygodnego i  rzetelnego wykonawcę powyższych usług.

Zarząd Obiektów  Sportowych Sp. z o.o. Koszalin (2014)

 

 • Szkolenie zamknięte pt. „Małe zamówienia -zamówienia o wartości szacunkowej do progów UE po zmianach uchwalonych w dniu 29 sierpnia 2014r. - warsztaty".

Szkolenie zostało należycie przeprowadzone. Tematyka szkolenia została dopasowana do potrzeb naszej Uczelni. Na uznanie zasługują także przygotowane materiały szkoleniowo - dydaktyczne.

Politechnika Wrocławska (2014)

 

 • Szkolenie z zakresu zamówień publicznych pn." MAŁE ZAMÓWIENIA - zamówienia o wartości szacunkowej do progów UE po zmianach uchwalonych w dniu 29 sierpnia 2014r. – WARSZTATY"

Pracownicy uczestniczący w zajęciach ocenili bardzo dobrze wiedzę Wykładowcy, sposób prowadzenia zajęć oraz metody przekazywania wiedzy. Pani Katarzyna Świdzińska wykazała wysoką umiejętność mówienia w sposób prosty i zrozumiały o rzeczach skomplikowanych i trudnych (...) Profesjonalizm oraz wysoki, merytoryczny poziom przeprowadzonych warsztatów przyczyniły się do poprawy wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia z zakresu zamówień publicznych.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (2014)

 

 • Szkolenie z zakresu zamówień publicznych pn." MAŁE ZAMÓWIENIA - zamówienia o wartości szacunkowej do progów UE po zmianach uchwalonych w dniu 29 sierpnia 2014r. – WARSZTATY"

Szkolenie zostało przeprowadzone z nalezytą starannością, na wysokim poziomie merytorycznym i organizacujnym .

Referencje UG Kobylnica (2014)

 

 • Szkolenie z zakresu zamówień publicznych pn." MAŁE ZAMÓWIENIA - zamówienia o wartości szacunkowej do progów UE, w tym do 30 000 euro – WARSZTATY"

Biorąc pod uwagę zaangażowanie i profesjonalizm firmy „Plan 2001” możemy polecić korzystanie z usług tej firmy jako rzetelnego i solidnego partnera w zakresie usług szkoleniowych.

Referencje Gminy Kobylnica (2014)

 

 • Szkolenie z zakresu zamówień publicznych pn.: " ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO - przygotowanie i prowadzenia zamówień poniżej progu wolnego"

Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy zarekomendować „PLAN - 2001” z siedzibą w Słupsku jako doświadczonego, wiarygodnego i rzetelnego wykonawcę powyższych usług.

Referencje Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego (2014)

 

 • Szkolenie z zakresu zamówień niepublicznych niskocennych poniżej progu 20 tys. euro ze szczególnym uwzględnieniem trybu udzielania zamówień dla 40 pracowników

PSG sp.z o.o. może z pełną odpowiedzialnością rekomendować PLAN 2001 Katarzyna Świdzińska, jako godnego zaufania Partnera przy realizacji projektów szkoleniowych.

Referencje PSG Sp. z o.o. (2013)

 

 • Szkolenie "Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych- warsztaty sposób udzielania zamówień publicznych po zmianach obowiązujących z dniem 20 lutego 2013 r."

Firma PLAN 2001 Katarzyna Świdzińska wywiązała się z powierzonej usługi fachowo i rzetelnie. Osiągnięte efekty warsztatów pozwalają polecić firmę PLAN 2001 Katarzyna Świdzińska jako godnego i profesjonalnego partnera.

Referencje Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (2013)

 

 • Szkolenie zamknięte dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakresie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Trener- pani Katarzyna Świdzińska- dysponuje wiedzą oraz doświadczeniem gwarantującym profesjonalny i wysoki poziom szkolenia. Szkolenie było przeprowadzone sprawnie, metodą interaktywną, dostosowując tematykę potrzeb uczestników, zapewniono materiały szkoleniowe. Bardzo cenną wartością było zapewnienie indywidualnych konsultacji oraz wsparcia poszkoleniowego trenera.

Referencje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (2013)

 

 • Szkolenie "Zamówienia publiczne z uwzględnieniem zamówień współfinansowanych ze środków wspólnotowych dla 100 pracowników

PSG Sp. z o.o. rekomenduje PLAN 2001 Katarzyna Świdzińska jako kompetentnego i odpowiedzialnego partnera do współpracy.

Referencje PSG Sp.z o.o. (2012)

 

 • Szkolenie nt. Prawa zamówień publicznych

Poziom usług szkoleniowych świadczonych osobiście przez p. Katarzynę Świdzińską został przez nas wysoko oceniony. Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy zarekomendować "PLAN 2001" z siedzibą w Słupsku jako doświadczonego, wiarygodnego i rzetelnego wykonawcę powyższych usług.

Referencje POSTDATA S.A. (2007)

 

 • Szkolenie "Nowelizacja prawa zamówień publicznych"

W szczególności godny polecenia jest sposób prowadzenia zajęć, a także doświadczenie i przygotowanie wykładowcy oraz jakość materiałów szkoleniowych[...]. Uczestnicy szkoleń szczególnie wysoko oceniają kontakt z prowadzącą zajęcia jak i stały dostęp do aktualnych materiałów i pomocy na stronie PLAN 2001.

Referencje Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Gdyni (2007)

 

 • Cykl autorskich szkoleń nt. Prawa zamówień publicznych

W szczególności godny polecenia jest sposób prowadzenia zajęć, łatwość nawiązywania kontaktu ze szkolonymi, aktywna forma przekazywania informacji, wysoka kultura osobista, a także doświadczenie i przygotowanie wykładowcy.

Referencje Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku (2007)

 

Referencje dot. usług doradczych:

Poniżej można znaleźć niektóre z referencji rekomendujących usługi doradcze firmy PLAN 2001 Katarzyna Świdzińska.

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 16 919 062,43 zł (tj.  3 923 988,78 euro), prowadzonego  w  trybie przetargu nieograniczonego na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Słupska, realizowaną na podstawie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.4 Redukcja emisji, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego  Miasta Słupska”.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (2018)

Usługi  doradcze  w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego  na zakup lodowiska mobilnego oraz maszyny do pielęgnacji tafli lodu w systemie leasingu operacyjnego

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (2017)

Usługi  doradcze  w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego  na dostawę 2-ch samochodów typu pickup

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku (2017)

Usługi  doradcze w sprawie przygotowania i przeprowadzenia  postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w 2017r. przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2017)

Usługi  doradcze w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego, finansowanego ze środków  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016 - Rozwój infrastruktury kultury  - priorytet 1- Infrastruktura kultury na dostawę sprzętu wraz z montażem w celu realizacji  zadania pn.  „Modernizacja wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku”.

Państwowy Teatr Lalki Tęcza w Słupsku (2017)

Usługi  doradcze w sprawie przeprowadzenia postępowań realizowanych w ramach projektu pt. „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach RPO WP na lata 2014 -2020 - Umowa o dofinansowanie Nr RPPM.03.02.01-22-0159/15-00 z dnia 15 listopada 2016r.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku (2017)

Usługi  doradcze w toku przygotowania i przeprowadzenia 5 postępowań o udzielenie zamówień publicznych. prowadzonych po wejściu w życie przepisów nowelizacji Pzp z dnia 22 czerwca 2016r.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2016)

Usługi  doradcze w toku przygotowania i przeprowadzenia 5 postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2015)

 • Umowy zrealizowane na rzecz Polskiej Spółki Gozownictwa w latach 2012-2013 dot. usług polegających na wykonaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w celu realizacji zadań inwestycyjnych, w tym realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, a także w sprawie świadczenia usług w zakresie bieżącego doradztwa oraz stałych konsultacji z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.(2014)

 

 • Usługa dot. występowania w charakterze biegłego ds. ustawy Prawo zamówień publicznych przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej o wartości szacunkowej powyżej  kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na “Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Płaszewko – Gmina Słupsk- Etap I”.

Niniejsze zamówienie było finansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oś priorytetowa Polska gospodarka na rynku międzynarodowym poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

Referencje Urzędu Gminy Słupsk (2014)

 

 • Usługa dot. występowania w charakterze biegłego ds. ustawy Prawo zamówień publicznych przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej o wartości szacukowej powyżej 48 mln zł polegającej na budowie budynku Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Niniejsze zamówienie było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturalnych dla rozwoju turystyki i rekreacji" Działanie 6.2. "Turystyka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 o nazwie "Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu".

Referencje Muzeum Wsi Mazowieckiej (2013)

 

 • Usługi biegłego ds. ustawy Prawo zamówień publicznych w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w latach 2010-2012.

Usługi doradcze były świadczone w ramach realizacji przetargu nieograniczonego na druk materiałów związanych z działalnością Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dot. przeniesienia skansenu zabytkowego dworu z Uniszek Zawadzkich, przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dot. rewitalizacji parku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 

Referencje Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2012)

 

 • Roczne umowy zrealizowane w latach 2010-2011 na rzecz Pomorskiej Spółki Gazownictwa dot. usług doradczych w toku przygotowania i przeprowadzenia 23 przetargów publicznych o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych.

Referencje PSG Sp. z o.o. (2012)

 

 • Usługi doradcze świadczone na rzecz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w latach 2010-2011.

Wramach ww. usług przygotowano i przeprowadzono m.in. konkurs o wartości szacunkowej powyżej progu UE na wyłonienie autora dokumentacji projektowej Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, zamówienie z wolnej ręki o wartości powyżej porogu UE na wykonanie dokumentacji projektowej, przetarg nieograniczony na budowę o wartości powyżej 53 mln zł, przetarg nieograniczony na wybór Inżyniera Kontraktu.

Referencje Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2012)

 

 • Umowa w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 10 mln euro na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego inwestycyjnego i kredytu odnawialnego.

Referencje Zarządu Obiektów Sportowych Sp.z o.o. w Koszalinie (2012)

 

 • Roczne umowy zrealizowane w latach 2010-2011 na rzecz Gminy Kobylnica dot. usług doradczych w toku przygotowania i przeprowadzena zamówień publicznych prowadzonych przez Gminę Kobylnica finasowanych ze środków własnych oraz ze środków UE.

W ramach wyżej wymienionych umów przygotowano i przeprowadzono 84 postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

Referencje Urzędu Gminy Kobylnica (2012)

 

 • Usługi doradcze w toku przygotowania i przeprowadzenia sektorowego zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30 mln zł na wykonanie roboty budowlanej dotyczącej budowy gazociągu w/c DN 300 PN 6,3 MPa relacji Szczytno-Rybno.

Niniejsze zamówienie zrealizowano w ramach Projektu nr POIS.10.02.00-00-012/10 "Budowa sieci gazowej w/c relacji Szczytno-Młynowo- Muławki k. Kętrzyna oraz gazyfikacja gmin", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 10.2. Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji Projektu X Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Referencje PSG Sp. z o.o. (2011)

 

 • Wieloletnie umowy dot. świadczenia usług biegłego ds. ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez p.p.u.p Poczta Polska.

W ramach ww. umów wykonano usługi doradcze dot. 39 postępowań o udzielenia zamówień, w tym: 21 przetargów w procedurze krajowej, 18 przetargów powyżej progów UE oraz 2 przetargi w zaostrzonej procedurze ustawowej tj. przetarg na budowę CER Gdańsk o wartości powyżej 100 mln zł oraz przetarg na dostawę paliw do pojazdów samochodowych p.p.u.p Poczta Polska o wartości powyżej 10 mln euro.

Referencje p.p.u.p. Poczta Polska (2007)

 

 • Usługa dot. występowania w charakterze biegłego ds. zamówień publicznych w toku przygotowania i przeprowadzenia przetargu ograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji do zagospodarowania popiołów w EC Saturn Management w Świeciu, finasowanej ze środków UE.

Referencje EC Saturn Management w Świeciu (2007)

 

 • Usługa dot. występowania w charakterze biegłego ds. zamówień publicznych w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Referencje Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. (2007)

 

Do góry strony
Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej...