doradztwo i szkolenia
audyt udzielania zamówień publicznych
  JAK SKUTECZNIE UBIEGAĆ SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - WARSZTATY specjalistyczne dla Wykonawców, zajęcia dwudniowe


  Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego program obejmuje następujące tematy:

  Aktualny stan prawny w systemie zamówień publicznych.
  Zakres stosowania ustawy Pzp.
  Wyłączenia i zasady udzielania zamówień publicznych w kontekście praw i obowiązków wykonawcy.
  Odpowiedzialność Zamawiającego za naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych.
  Kary finansowe nakładane przez Prezesa UZP na Zamawiającego w okolicznościach naruszenie przepisów ustawy Pzp.
  Obowiązki Zamawiającego w zakresie szacowania wartości zamówienia i zakaz podziału zamówienia na części lub zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia procedur określonych w ustawie Pzp w świetle opinii i kontroli Prezesa UZP. Przepisy dot. udzielania zamówienia w częściach.
  Warunki wyboru trybu. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające oraz zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo.
  Zakres specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w świetle kontroli Prezesa UZP i orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.
  Umowa o podwykonawstwo w zamówieniach publicznych.Oświadczenie wykonawcy w zakresie podwykonawstwa zawarte w ofercie.
  Badanie i ocena ofert - podstawy prawne i faktyczne wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, zasady uzupełniania oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu, poprawa omyłek oczywistych i tych które polegają na sprzeczności z SIWZ, rażąco niska cena w świetle orzecznictwa.
  Zmowa przetargowa w orzecznictwie.
  Podstawy zatrzymania wadium.
  Obowiązki Zamawiającego dot. zakończenia postępowania w zależności od trybu udzielenia zamówienia.
  Środki ochrony prawnej – odwołanie i skarga. Kary finansowe nakładane na Zamawiającego przez Krajowa Izbę Odwoławcza lub Sąd Okręgowy w przypadku naruszenia przepisów ustawy Pzp.
  Unieważnienie postępowania - podstawy prawne i faktyczne w orzecznictwie.
  Umowa w sprawie zamówienia publicznego. Podstawy prawne unieważnienia umowy lub jej zmian.

  W materiałach szkoleniowych między innymi: ujednolicony tekst ustawy, przepisy wykonawcze, sposób prawidłowego prowadzenia postępowania „krok po kroku” we wszystkich trybach w zależności od wartości, ćwiczenia.

  PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZAJĘĆ MAJĄ MOŻLIWOŚĆ PRZEDYSKUTOWANIA SWOICH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W PRZETARGACH.
  Zajęcia prowadzone są metodą interakcyjną tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Wykłady przeplatane są ćwiczeniami, przy czym ćwiczenia stanowią 60%.
  Uczestnicy podzieleni na grupy rozwiązują wspólnie konkretne problemy, z którymi stykają się na co dzień w trakcie procedury o udzielenia zamówienia. Wypracowują wspólne stanowisko w zespole, które prezentowane jest na forum publicznym przez tzw. lidera zespołu, po czym następuje podsumowanie rozwiązań grupowych przez trenera. W oparciu o przedstawione przykłady z praktyki zamówieniowej każdy z uczestników samodzielnie, a następnie w drodze dyskusji oceni wpływ konkretnych decyzji na wynik postępowania.
  Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć ograniczamy liczbę uczestników szkolenia do 15 osób. Wobec tego o zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.
  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Katarzyna Świdzińska, która w procederze akredytacji prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych zgodnie z Normą PN EN 45503, uzyskała decyzję Prezesa UZP Nr AT/2855/05 z dniu 15 lipca 2005 r. w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa, że w danym czasie procedury te są zgodne z prawem Unii Europejskiej dotyczącym udzielania zamówień i przepisami Prawa zamówień publicznych . Jest uznanym specjalistą z zakresu zamówień publicznych, prowadzącym szkolenia nt. zamówień publicznych ponad 19 lat, od maja 1995r. jako trener zamówień publicznych przygotowany i weryfikowany przez Urząd Zamówień Publicznych, figurujący na listach trenerów zamówień publicznych, które były prowadzone przez Prezesa UZP.Wróć
Do góry strony
Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej...