doradztwo i szkolenia
audyt udzielania zamówień publicznych
  JAK WYGRAĆ PRZETARG ? – szkolenia dla Wykonawców ( zajęcia dwudniowe).


  Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego program obejmuje następujące tematy:

  Aktualny stan prawny w systemie zamówień publicznych.
  Definicje ustawowe i zakres stosowania ustawy Pzp.
  Zasady udzielania publicznych zamówień w świetle praw ustawowych Wykonawcy.
  Udzielanie zamówień na usługi niepriotytetowe i priorytetowe.
  Procedury prowadzenia postępowania w zależności od wartości zamówienia ( procedura krajowa oraz procedura unijna).
  Warunki wyboru udzielania zamówienia. Prawo wykonawcy do wniesienia odwołania na wybór trybu.
  Zamówienia dodatkowe, uzupełniające oraz zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo.
  Procedura udzielenia zamówienia „krok po kroku”- sposób prowadzenia postępowania w celu udzielenia publicznego zamówienia w zależności od wartości, zakresu przedmiotowego oraz trybu udzielenia zamówienia.
  Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia – ćwiczenie.
  Najczęstsze błędy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w świetle kontroli Prezesa UZP oraz orzecznictwa.
  Jak powinna pracować komisja przetargowej w toku badania i oceny ofert – ćwiczenie.
  Zasady badania i oceny ofert - wykluczenia, obowiązki i ograniczenia w uzupełnianiu oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu, poprawa omyłek oczywistych i tych które polegają na sprzeczności z SIWZ, rażąco niska cena, odrzucenie oferty w świetle orzecznictwa.
  Odwołanie - ćwiczenie.
  Środki ochrony prawnej. Kary finansowe nakładane na Zamawiającego w okolicznościach naruszenie przepisów ustawy Pzp.
  Problemy podwykonawstwa w zamówieniach publicznych na dostawy, usługi roboty budowlane.
  Specyfika umów w zamówieniach publicznych.
  Unieważnienie postępowania- podstawy prawne i faktyczne.
  Odpowiedzialność za naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych.

  W materiałach szkoleniowych między innymi: ujednolicony tekst ustawy, wykaz przepisów wykonawczych, sposób prowadzenia postępowania we wszystkich trybach w zależności od wartości, ćwiczenia.

  PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZAJĘĆ MAJĄ MOŻLIWOŚĆ PRZEDYSKUTOWANIA SWOICH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W PRZETARGACH.
  Zajęcia prowadzone są metodą interakcyjną tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Wykłady przeplatane są ćwiczeniami, przy czym ćwiczenia stanowią 60% czasu. Uczestnicy podzieleni na grupy rozwiązują wspólnie konkretne problemy, z którymi stykają się na co dzień w trakcie procedury o udzielenia zamówienia. Wypracowują wspólne stanowisko w zespole, które prezentowane jest na forum publicznym przez tzw. lidera zespołu, po czym następuje podsumowanie rozwiązań grupowych przez trenera. W oparciu o przedstawione przykłady z praktyki zamówieniowej każdy z uczestników samodzielnie, a następnie w drodze dyskusji oceni wpływ konkretnych decyzji na wynik postępowania.
  Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć ograniczamy liczbę uczestników szkolenia do 25 osób. Wobec tego o zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.
  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Katarzyna Świdzińska, która w procederze akredytacji prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych zgodnie z Normą PN EN 45503, uzyskała decyzję Prezesa UZP Nr AT/2855/05 z dniu 15 lipca 2005 r. w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa, że w danym czasie procedury te są zgodne z prawem Unii Europejskiej dotyczącym udzielania zamówień i przepisami Prawa zamówień publicznych . Jest uznanym specjalistą z zakresu zamówień publicznych, prowadzącym szkolenia nt. zamówień publicznych ponad 19 lat, od maja 1995r. jako trener zamówień publicznych przygotowany i weryfikowany przez Urząd Zamówień Publicznych, figurujący na listach trenerów zamówień publicznych, które były prowadzone przez Prezesa UZP.Wróć
Do góry strony
Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej...