doradztwo i szkolenia
audyt udzielania zamówień publicznych
  KOMISJA PRZETARGOWA - WARSZTATY dla Zamawiających, Wykonawców oraz dla Beneficjentów UE - badanie i ocena ofert, środki ochrony prawnej na każdym etapie postępowania (zajęcia 2- dniowe).


  Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego program obejmuje następujące tematy:

  Aktualny stan prawny w systemie zamówień publicznych oraz kierunki przewidywanych zmian
  Zasady udzielania zamówień publicznych - zakres praw i obowiązków komisji przetargowej i biegłych, wyłączenia osób po stronie zamawiającego.
  Odpowiedzialność za naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych. Przypadki najczęstszych naruszeń przepisów dot. zamówień publicznych w świetle orzecznictwa i kontroli Prezesa UZP.
  Szacowanie wartości zamówienia. Zamówienia dodatkowe, uzupełniające oraz zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo. Rola i zasady korzystania ze Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV.
  Przygotowanie postępowania - wybór trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem - ćwiczenie.
  Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i ogłoszenia o zamówieniu.
  Rozpatrywanie zarzutów wniesionych do treści ogłoszenia o zamówieniu i do treści SIWZ - ćwiczenie.
  Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w toku postępowania odwoławczego na postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i treść SIWZ.
  Otwarcie ofert - obowiązki komisji przetargowej i prawa Wykonawców na otwarciu ofert - ćwiczenie.
  Posiedzenie komisji przetargowej w toku badania i oceny ofert - ćwiczenie.
  Zasady badania i oceny ofert - wykluczenia, obowiązki i ograniczenia w uzupełnianiu oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu, poprawa omyłek oczywistych i tych, które polegają na sprzeczności z SIWZ, rażąco niska cena, odrzucenie oferty w świetle orzecznictwa.
  Zmowa przetargowa w orzecznictwie.
  Obowiązki w zakresie zawiadomienia wykonawców o wyniku postępowania.
  Rozpatrywanie zarzutów dot. badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty -ćwiczenie.
  Unieważnienie postępowania - podstawy prawne i faktyczne w orzecznictwie.
  Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych.
  Umowa w sprawie zamówienia publicznego. Podstawy prawne nieważności umowy lub jej zmian.

  W materiałach szkoleniowych między innymi: ujednolicony tekst ustawy, wykaz przepisów wykonawczych , ćwiczenia.

  PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZAJĘĆ MAJĄ MOŻLIWOŚĆ PRZEDYSKUTOWANIA SWOICH PROBLEMÓW Z PROWADZONYCH ZAMÓWIEŃ.
  Zajęcia prowadzone są metodą interakcyjną tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Wykłady przeplatane są ćwiczeniami, przy czym ćwiczenia stanowią 60% czasu. Uczestnicy podzieleni na grupy rozwiązują wspólnie konkretne problemy, z którymi stykają się na co dzień w trakcie procedury o udzielenia zamówienia. Wypracowują wspólne stanowisko w zespole, które prezentowane jest na forum publicznym przez tzw. lidera zespołu, po czym następuje podsumowanie rozwiązań grupowych przez trenera. W oparciu o przedstawione przykłady z praktyki zamówieniowej każdy z uczestników samodzielnie, a następnie w drodze dyskusji oceni wpływ konkretnych decyzji na wynik postępowania.
  Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć ograniczamy liczbę uczestników szkolenia do 25 osób. Wobec tego o zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.
  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Katarzyna Świdzińska, która w procederze akredytacji prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych zgodnie z Normą PN EN 45503, uzyskała decyzję Prezesa UZP Nr AT/2855/05 z dniu 15 lipca 2005 r. w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa, że w danym czasie procedury te są zgodne z prawem Unii Europejskiej dotyczącym udzielania zamówień i przepisami Prawa zamówień publicznych . Jest uznanym specjalistą z zakresu zamówień publicznych, prowadzącym szkolenia nt. zamówień publicznych ponad 19 lat, od maja 1995r. jako trener zamówień publicznych przygotowany i weryfikowany przez Urząd Zamówień Publicznych, figurujący na listach trenerów zamówień publicznych, które były prowadzone przez Prezesa UZP.Wróć
Do góry strony
Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej...