doradztwo i szkolenia
audyt udzielania zamówień publicznych
  MAŁE ZAMÓWIENIA - zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro- WARSZTATY dla Zamawiających, Wykonawców i Beneficjentów UE (zajęcia 2 - dniowe).  Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego program obejmuje następujące tematy:


  Aktualny stan prawny w systemie zamówień publicznych oraz kierunki planowanych zmian.


  Zakres stosowania ustawy Pzp w świetle zasad udzielania małych zamówień.


  Wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy Pzp. Sposób prowadzenia zamówień poniżej progu wolnego.


  Odpowiedzialność za naruszenie przepisów Pzp.


  Planowanie zamówień publicznych i niepublicznych.


  Zasady szacowanie wartości zamówienia - ocena prawidłowości określenia wartości szacunkowej zamówienia, a w szczególności ustalenie czy nie doszło do podziału zamówienia na części lub zaniżenia jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp w świetle kontroli prowadzonej przez Prezesa UZP.


  Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.


  Zamówienia dodatkowe, uzupełniające oraz zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo.


  Udzielanie zamówień na usługi priorytetowe i niepriotytetowe.


  Warunki wyboru trybu -ćwiczenie


  Sposób prowadzenia postępowania w każdym z trybów w zamówieniach krajowych – kroki proceduralne.


  Właściwe stosowanie i dokumentowanie trybów zamkniętych tj. zamówienia z wolnej ręki, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę w świetle kontroli prowadzonej przez Prezesa UZP.


  Obowiązki Zamawiającego dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.


  Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante tj. o zamiarze zawarcia umowy w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki.


  Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zamówieniu poniżej progu UE: zasady formułowania warunków udziału w postępowania oraz podstaw do wykluczeń, oświadczenia i dokumenty wymagane w małym zamówieniu, wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, możliwość zaliczkowania przez zamawiającego zamówień publicznych, terminy proceduralne, wzór umowy, postanowienia dot. podwykonawstwa.


  Postanowienia SIWZ w małym zamówieniu - ćwiczenie.


  Zasady badania i oceny ofert - wykluczenia, obowiązki i ograniczenia w uzupełnianiu oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu, poprawa omyłek oczywistych i tych które polegają na sprzeczności z SIWZ, rażąco niska cena, odrzucenie oferty w świetle orzecznictwa KIO.


  Badanie i ocena ofert- ćwiczenie.


  Środki ochrony prawnej w zamówieniach krajowych.


  Odwołanie w małym zamówieniu - ćwiczenie.


  Kary finansowe nakładane na Zamawiającego w okolicznościach naruszenie przepisów ustawy Pzp.


  Umowy w sprawach zamówień publicznych, możliwość zmiany treści umowy, przesłanki uznania umowy za nieważną.


  Unieważnienie postępowania - podstawy prawne i faktyczne na podstawie opinii UZP i orzecznictwa KIO.


  W materiałach szkoleniowych między innymi: ujednolicony tekst ustawy,wykaz obowiązujących przepisów wykonawczych, sposób prowadzenia i dokumentowania postępowania „krok po kroku” we wszystkich trybach w zależności od wartości, ćwiczenia.


  PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZAJĘĆ MAJĄ MOŻLIWOŚĆ PRZEDYSKUTOWANIA SWOICH PROBLEMÓW Z PROWADZONYCH ZAMÓWIEŃ.  Zajęcia prowadzone są metodą interakcyjną tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Wykłady przeplatane są ćwiczeniami, przy czym ćwiczenia stanowią 60%. Uczestnicy podzieleni na grupy rozwiązują wspólnie konkretne problemy, z którymi stykają się na co dzień w trakcie procedury o udzielenia zamówienia. Wypracowują wspólne stanowisko w zespole, które prezentowane jest na forum publicznym przez tzw. lidera zespołu, po czym następuje podsumowanie rozwiązań grupowych przez trenera. W oparciu o przedstawione przykłady z praktyki zamówieniowej każdy z uczestników samodzielnie, a następnie w drodze dyskusji oceni wpływ konkretnych decyzji na wynik postępowania. Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć ograniczamy liczbę uczestników szkolenia do 15 osób. Wobec tego o zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.

  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Katarzyna Świdzińska, która w procederze akredytacji prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych zgodnie z Normą PN EN 45503, uzyskała decyzję Prezesa UZP Nr AT/2855/05 z dniu 15 lipca 2005 r. w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa, że w danym czasie procedury te są zgodne z prawem Unii Europejskiej dotyczącym udzielania zamówień i przepisami Prawa zamówień publicznych . Jest uznanym specjalistą z zakresu zamówień publicznych, prowadzącym szkolenia nt. zamówień publicznych ponad 19 lat, od maja 1995r. jako trener zamówień publicznych przygotowany i weryfikowany przez Urząd Zamówień Publicznych, figurujący na listach trenerów zamówień publicznych, które były prowadzone przez Prezesa UZP.
Wróć
Do góry strony
Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej...