doradztwo i szkolenia
audyt udzielania zamówień publicznych
  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE - WARSZTATY dla Zamawiających, Wykonawców i Beneficjentów UE (zajęcia 2- dniowe).


  Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego program obejmuje następujące tematy:

  • Aktualny stan prawny w systemie zamówień publicznych i kierunki zmian w przepisach dot. udzielania zamówień.

  • Zakres stosowania ustawy Pzp w świetle zasad udzielania zamówień publicznych. Wyłączenia z obowiązku stosowania przepisów w zakresie zamówień publicznych.

  • Zasady szacowania wartości zamówienia, w tym sposób szacowania zamówień  objętych   projektem UE.

  • Sposób udzielania zamówień na usługi niepriotytetowe i usługi priorytetowe. Zamówienia ciągłe i okresowe.

  • Obligatoryjna treść ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante.

  • Procedury udzielania zamówień w zależności od wartości : zamówienia poniżej progu wolnego, zamówienia krajowe i zamówienia unijne.

  • Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) : opis warunków udziału w postępowania, wymagania dot. przedmiotu zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań i warunków udziału w postępowaniu, zapisy dot. wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zaliczkowania przez zamawiającego zamówień publicznych , postanowienia dot.  podwykonawstwa.

  • Zasady badania i oceny ofert w świetle orzecznictwa - ocena wiarygodności i rzetelności  wykonawcy, podstawy prawne i faktyczne wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, obowiązki i ograniczenia w uzupełnianiu oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu, poprawa omyłek oczywistych i tych które polegają na sprzeczności z SIWZ, rażąco niska cena.

  • Umowy w sprawach zamówień publicznych, możliwość zmiany treści umowy, przesłanki uznania umowy za nieważną.

  • Środki ochrony prawnej w zamówieniach krajowych i unijnych.

  • Kary finansowe nakładane na Zamawiającego w okolicznościach naruszenie przepisów ustawy Pzp.

  • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych.


  W materiałach szkoleniowych między innymi: ujednolicony tekst ustawy, wykaz obowiązujących przepisów wykonawczych, ćwiczenia.


  PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZAJĘĆ MAJĄ MOŻLIWOŚĆ PRZEDYSKUTOWANIA SWOICH PROBLEMÓW Z PROWADZONYCH ZAMÓWIEŃ.

  Zajęcia prowadzone są metodą interakcyjną tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Wykłady przeplatane są ćwiczeniami, przy czym ćwiczenia stanowią 60% czasu. Uczestnicy podzieleni na grupy rozwiązują wspólnie konkretne problemy, z którymi stykają się na co dzień w trakcie procedury o udzielenia zamówienia. Wypracowują wspólne stanowisko w zespole, które prezentowane jest na forum publicznym przez tzw. lidera zespołu, po czym następuje podsumowanie rozwiązań grupowych przez trenera. W oparciu o przedstawione przykłady z praktyki zamówieniowej każdy z uczestników samodzielnie, a następnie w drodze dyskusji oceni wpływ konkretnych decyzji na wynik postępowania. Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć ograniczamy liczbę uczestników szkolenia do 25 osób. Wobec tego o zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.

  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Katarzyna Świdzińska, która w procederze akredytacji prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych zgodnie z Normą PN EN 45503, uzyskała decyzję Prezesa UZP Nr AT/2855/05 z dniu 15 lipca 2005 r. w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa, że w danym czasie procedury te są zgodne z prawem Unii Europejskiej dotyczącym udzielania zamówień i przepisami Prawa zamówień publicznych . Jest uznanym specjalistą z zakresu zamówień publicznych, prowadzącym szkolenia nt. zamówień publicznych ponad 19 lat, od maja 1995r. jako trener zamówień publicznych przygotowany i weryfikowany przez Urząd Zamówień Publicznych, figurujący na listach trenerów zamówień publicznych, które były prowadzone przez Prezesa UZP.
Wróć
Do góry strony
Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej...