doradztwo i szkolenia
audyt udzielania zamówień publicznych
  NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE – WARSZTATY( zajęcia dwudniowe)


  Program szkolenia obejmuje następujące tematy:


  -        Aktualny stan prawny w systemie zamówień publicznych.


  -        Nowe definicje ustawowe i wyłączenia stosowania ustawy.


  -        Zamówienia mieszane – zakaz łączenia zamówień różnego rodzaju.


  -        Szacowanie wartości zamówienia i zakaz podziału zamówienia na części po zmianach.


  -        Plan zamówień publicznych.


  -        Komisja przetargowa i zespół projektowy pełniący nadzór nad realizacją zamówienia.


  -        Zasady udzielania zamówień publicznych po nowelizacji.


  -        Nowe zasady komunikacji pomiędzy stronami postępowania.


  -        Warunki wyboru  trybu udzielenia zamówienia w nowym stanie pranym – ćwiczenie.


  -        Właściwe stosowanie zamówienia z wolnej ręki.


  -        Zamówienia "in house" i partnerstwo innowacyjne.


  -        Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po nowelizacji – ćwiczenie.


  -        Opis przedmiotu zamówienia w zależności od rodzaju zamówienia i wymagania przedmiotowe. Zatrudnienie na umowę o pracę.


  -        Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert wg nowych zasad.


  -        Poleganie na zasobach innych podmiotów wg nowego stanu prawnego.


  -        Jednolity europejski dokument zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy.


  -        Badanie i ocenia ofert – ćwiczenie


  -        Nowe podstawy wykluczenia wykonawcy i odrzucenia ofert. Poprawa omyłek, rażąco niska cena, wybór oferty najkorzystniejszej.


  -        Środki ochrony prawnej po nowelizacji – rozszerzenie katalogu czynności podlegających zaskarżeniu w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych. Możliwość częściowego uwzględnienie odwołania.


  -        Umowy w sprawach zamówień publicznych w nowym stanie prawnym. Nowe możliwości zmiany treści umowy, przesłanki uznania umowy za nieważną.


  -        Protokołowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po zmianach.


  W materiałach szkoleniowych między innymi: ujednolicony tekst ustawy Pzp, wykaz obowiązujących przepisów wykonawczych, tabele z warunkami wyboru trybu, ćwiczenia.


  METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA


  Zajęcia prowadzone są metodą interaktywną, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Wykłady przeplatane są ćwiczeniami, przy czym ćwiczenia stanowią 60% zajęć. Uczestnicy podzieleni na grupy rozwiązują wspólnie konkretne problemy, z którymi stykają się na co dzień w trakcie procedury o udzielenie zamówienia. Wypracowują wspólne stanowisko w zespole, które prezentowane jest na forum publicznym przez lidera zespołu, po czym następuje podsumowanie rozwiązań grupowych przez trenera. W oparciu o przedstawione przykłady z praktyki zamówieniowej każdy z uczestników samodzielnie, a następnie w drodze dyskusji oceni wpływ konkretnych decyzji na wynik postępowania.


   
Wróć
Do góry strony
Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej...