doradztwo i szkolenia
audyt udzielania zamówień publicznych
  NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2016 – WARSZTATY( zajęcia jednodniowe),


  Program szkolenia obejmuje następujące tematy:  • Aktualny stan prawny w systemie zamówień publicznych.

  • Nowe definicje i wyłączenia w zakresie stosowania ustawy.

  • Zamówienia mieszane po zmianach przepisów.

  • Szacowanie wartości zamówienia i nowe reguły dot. zakazu podziału zamówienia na części.

  • Pomocnicze działania zakupowe, centralny zamawiający.

  • Zespół projektowy – nadzór nad realizacją zamówienia.

  • Zasady udzielania zamówień publicznych.

  • Zasady komunikacji pomiędzy stronami postępowania.

  • Zmiany w trybach udzielenia zamówienia (terminy, przesłanki ich stosowania). Partnerstwo innowacyjne – nowy tryb udzielenia zamówienia. Sposób prowadzenia postępowania w każdym z trybów w zależności od wartości zamówienia.

  • Zmiany publikacji ogłoszeń.

  • Opis przedmiotu zamówienia w zależności od rodzaju zamówienia.

  • Kryteria oceny ofert wg nowych zasad.

  • Warunki udziału w postępowaniu, kryteria kwalifikacji podmiotowej, podstawy odrzucenia ofert i wykluczenia wykonawców z postępowania po nowelizacji.

  • Poleganie na zasobach innych podmiotów wg nowego stanu prawnego.

  • Jednolity europejski dokument zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy.

  • Nowe zasady badania, oceny i wyboru oferty - wykluczenia, odrzucenia ofert, poprawa omyłek oczywistych i tych które polegają na sprzeczności z SIWZ, rażąco niska cena, wybór oferty najkorzystniejszej.

  • Środki ochrony prawnej – rozszerzenie katalogu czynności podlegających zaskarżeniu w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych. Możliwość częściowego uwzględnienie odwołania.

  • Umowy w sprawach zamówień publicznych w nowym stanie prawnym, możliwość zmiany treści umowy, przesłanki uznania umowy za nieważną.

  • Protokołowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po zmianach.


   


  W materiałach szkoleniowych między innymi: ujednolicony tekst ustawy Pzp, wykaz obowiązujących przepisów wykonawczych, tabele z warunkami wyboru trybu  w zależności od wartości, ćwiczenia.
Wróć
Do góry strony
Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej...