doradztwo i szkolenia
audyt udzielania zamówień publicznych
  ŚRODEK OCHRONY PRAWNEJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - analiza przypadków (zajęcia 1-dniowe).


  Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego program obejmuje następujące tematy:
  Aktualny stan prawny w systemie zamówień publicznych.
  Zasady wnoszenia środka ochrony prawnej - odwołanie, skarga.
  Obowiązki i prawa Zamawiającego oraz wykonawcy w toku postępowania toczącego się w wyniku wniesienia środka ochrony prawnej w zamówieniach krajowych ( uproszczona procedura ustawowa) oraz w zamówieniach unijnych (pełnia procedura ustawowa).
  Prawo kontrolowania czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie- odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu i/lub treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odwołanie dotyczące zawiadomienia o wyborze oferty, wykluczenia z postępowania i odrzucenia oferty.
  Przepisy w zakresie jawności wartości szacunkowej przed terminem do składania ofert, ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, protokołu postępowania z załącznikami oraz umów.
  Najczęstsze błędy Zamawiającego i Wykonawców w toku prowadzenia postępowania na podstawie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej , wyroków sądu okręgowego i kontroli Prezesa UZP.
  Orzecznictwo KIO – podstawy odrzucenia odwołania
  Obowiązki i prawa Zamawiającego oraz wykonawcy w przypadku wniesienie skargi.
  Uprzednia i doraźna kontrola udzielania zamówień publicznych.
  Kary finansowe nakładane na Zamawiającego w okolicznościach naruszenie przepisów ustawy Pzp.
  Odpowiedzialność za naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych.

  W materiałach szkoleniowych między innymi: ujednolicony tekst ustawy, wykaz przepisów wykonawczych, ćwiczenia.
  Zajęcia obejmują 5 godzin zegarowych i prowadzone są w formie wykładów połączonych z dyskusją i analizą przypadków. Z uwagi na dyskusyjno - wykładowy charakter zajęć ograniczamy liczbę uczestników seminarium do 40 osób. Wobec tego o zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.
  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Katarzyna Świdzińska, która w procederze akredytacji prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych zgodnie z Normą PN EN 45503, uzyskała decyzję Prezesa UZP Nr AT/2855/05 z dniu 15 lipca 2005 r. w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa, że w danym czasie procedury te są zgodne z prawem Unii Europejskiej dotyczącym udzielania zamówień i przepisami Prawa zamówień publicznych . Jest uznanym specjalistą z zakresu zamówień publicznych, prowadzącym szkolenia nt. zamówień publicznych ponad 19 lat, od maja 1995r. jako trener zamówień publicznych przygotowany i weryfikowany przez Urząd Zamówień Publicznych, figurujący na listach trenerów zamówień publicznych, które były prowadzone przez Prezesa UZP.Wróć
Do góry strony
Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej...