doradztwo i szkolenia
audyt udzielania zamówień publicznych
    ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE - WARSZTATY dla Zamawiających, Wykonawców i Beneficjentów UE - przygotowanie i prowadzenia zamówień publicznych na roboty budowlane (zajęcia 2-dniowe).


    Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego program obejmuje następujące tematy: Aktualny stan prawny w systemie zamówień publicznych. Zasady przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w krajowych i unijnych zamówieniach publicznych na roboty budowlane. Udział inwestora zastępczego lub powierniczego oraz rola projektanta i podwykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na robotę budowlaną. Dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia dla roboty budowlanej. Kwalifikacja robót w oparciu o rozporządzenie w sprawie wykazu robót budowlanych. Obowiązki Projektanta w zamówieniach na opracowanie dokumentacji projektowej lub programu funkcjonalno – użytkowego. Oferty równoważne, wariantowe i częściowe przy zamawianiu robót budowlanych. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane w świetle definicji ustawowej robót budowlanych i obiektu budowlanego oraz rozporządzenia w zakresie wykazu robót budowlanych . Zamówienia uzupełniające i dodatkowe na roboty budowlane. Rola kosztorysów występujących w zamówieniach na roboty budowlane - kosztorys inwestorski, ślepy, ofertowy, dodatkowy i powykonawczy. Wybór trybu udzielenia zamówienia na usługi projektowe i roboty budowlane. Konkurs. Warunki udziału w postępowaniu, wymagane oświadczenia i dokumenty, kryteria oceny ofert przy udzielaniu zamówień na robotę budowlaną. Wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy i możliwość zaliczkowania zamówień na roboty budowlane. Zasady badania i oceny ofert - wykluczenia, obowiązki i ograniczenia w uzupełnianiu oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu, poprawa omyłek oczywistych i tych które polegają na sprzeczności z SIWZ, rażąco niska cena, odrzucenie oferty w świetle orzecznictwa. Zmowa przetargowa w orzecznictwie. Środki ochrony prawnej. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w toku postępowania odwoławczego i skargowego. Kary finansowe nakładane na Zamawiającego w okolicznościach naruszenie przepisów ustawy Pzp Umowa w sprawie zamówienia publicznego na robotę budowlaną – zapisy dot. podwykonawców, rodzaju wynagrodzeń, robót dodatkowych, zamiennych, nieprzewidzianych, problemy dot. aneksów do umowy. Umowy o podwykonawstwo. Unieważnienie postępowania- podstawy prawne i faktyczne. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych. W materiałach szkoleniowych między innymi: ujednolicony tekst ustawy, wykaz przepisów wykonawczych, ćwiczenia. PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZAJĘĆ MAJĄ MOŻLIWOŚĆ PRZEDYSKUTOWANIA SWOICH PROBLEMÓW Z PROWADZONYCH ZAMÓWIEŃ.

    Zajęcia prowadzone są metodą interakcyjną tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Wykłady przeplatane są ćwiczeniami, przy czym ćwiczenia stanowią 60% czasu. Uczestnicy podzieleni na grupy rozwiązują wspólnie konkretne problemy, z którymi stykają się na co dzień w trakcie procedury o udzielenia zamówienia. Wypracowują wspólne stanowisko w zespole, które prezentowane jest na forum publicznym przez tzw. lidera zespołu, po czym następuje podsumowanie rozwiązań grupowych przez trenera. W oparciu o przedstawione przykłady z praktyki zamówieniowej każdy z uczestników samodzielnie, a następnie w drodze dyskusji oceni wpływ konkretnych decyzji na wynik postępowania. Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć ograniczamy liczbę uczestników szkolenia do 25 osób. Wobec tego o zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.

    Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Katarzyna Świdzińska, która w procederze akredytacji prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych zgodnie z Normą PN EN 45503, uzyskała decyzję Prezesa UZP Nr AT/2855/05 z dniu 15 lipca 2005 r. w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa, że w danym czasie procedury te są zgodne z prawem Unii Europejskiej dotyczącym udzielania zamówień i przepisami Prawa zamówień publicznych . Jest uznanym specjalistą z zakresu zamówień publicznych, prowadzącym szkolenia nt. zamówień publicznych ponad 19 lat, od maja 1995r. jako trener zamówień publicznych przygotowany i weryfikowany przez Urząd Zamówień Publicznych, figurujący na listach trenerów zamówień publicznych, które były prowadzone przez Prezesa UZP.
Wróć
Do góry strony
Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej...