doradztwo i szkolenia
audyt udzielania zamówień publicznych
  ZAMÓWIENIA SEKTOROWE - WARSZTATY dla Zamawiających i Wykonawców i Beneficjentów UE (zajęcia 2 - dniowe).
  Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego program obejmuje następujące tematy:


  Aktualny stan prawny w systemie zamówień publicznych. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłączenia w zamówieniach klasycznych i sektorowych.


  Zasady udzielania publicznych zamówień klasycznych, sektorowych i mieszanych.


  Sposób i zasady udzielania niepublicznych zamówień sektorowych wg regulaminów wewnętrznych sporządzonych na podstawie Komunikatu KE.


  Szacowanie wartości zamówienia. Zakaz podziału zamówienia na części lub zaniżania wartości zamówienia, przepisy dot. udzielania zamówienia w częściach.


  Udzielanie zamówień na usługi niepriotytetowe i priorytetowe po zmianach.


  Procedury prowadzenia postępowania w zależności od wartości zamówienia sektorowego.


  Warunki wyboru i specyfika trybu udzielenia zamówienia sektorowego – ćwiczenie.


  Zamówienia dodatkowe, uzupełniające oraz zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo. Procedura udzielenia zamówienia sektorowego „krok po kroku”- sposób prowadzenia postępowania w celu udzielenia publicznego zamówienia sektorowego w zależności od wartości, zakresu przedmiotowego oraz trybu udzielenia zamówienia.


  Prawa i obowiązki dot. publikacji ogłoszeń. Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zamówieniu sektorowym – ćwiczenie.


  Obligatoryjna zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zamówieniu sektorowym w świetle kontroli Prezesa UZP i orzecznictwa: zasady formułowania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw do wykluczeń, wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu,  postanowienia dot. podwykonawstwa, wadium, terminu związania ofertą, możliwości zaliczkowania zamówień przez zamawiającego.


  Praca komisji przetargowej w toku badania i oceny ofert – ćwiczenie.


  Zasady badania i oceny ofert - wykluczenia, obowiązki i ograniczenia w uzupełnianiu oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu, poprawa omyłek oczywistych i tych które polegają na sprzeczności z SIWZ, rażąco niska cena, odrzucenie oferty w świetle orzecznictwa.


  Odwołanie - ćwiczenie.


  Środki ochrony prawnej. Kary finansowe nakładane na Zamawiającego w okolicznościach naruszenie przepisów ustawy Pzp.


  Specyfika umów w sektorowych zamówieniach publicznych. Umowa ramowa.


  Unieważnienie postępowania- podstawy prawne i faktyczne.


  Odpowiedzialność za naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych.


  W materiałach szkoleniowych między innymi: ujednolicony tekst ustawy, wykaz przepisów wykonawczych, sposób prowadzenia postępowania o udzielenie sektorowego zamówiona publicznego „krok po kroku” we wszystkich trybach w zależności od wartości, ćwiczenia.


  PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZAJĘĆ MAJĄ MOŻLIWOŚĆ PRZEDYSKUTOWANIA SWOICH PROBLEMÓW Z PROWADZONYCH ZAMÓWIEŃ.

  Zajęcia prowadzone są metodą interakcyjną tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Wykłady przeplatane są ćwiczeniami, przy czym ćwiczenia stanowią 60% czasu. Uczestnicy podzieleni na grupy rozwiązują wspólnie konkretne problemy, z którymi stykają się na co dzień w trakcie procedury o udzielenia zamówienia. Wypracowują wspólne stanowisko w zespole, które prezentowane jest na forum publicznym przez tzw. lidera zespołu, po czym następuje podsumowanie rozwiązań grupowych przez trenera. W oparciu o przedstawione przykłady z praktyki zamówieniowej każdy z uczestników samodzielnie, a następnie w drodze dyskusji oceni wpływ konkretnych decyzji na wynik postępowania. Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć ograniczamy liczbę uczestników szkolenia do 25 osób. Wobec tego o zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.

  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Katarzyna Świdzińska, która w procederze akredytacji prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych zgodnie z Normą PN EN 45503, uzyskała decyzję Prezesa UZP Nr AT/2855/05 z dniu 15 lipca 2005 r. w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa, że w danym czasie procedury te są zgodne z prawem Unii Europejskiej dotyczącym udzielania zamówień i przepisami Prawa zamówień publicznych . Jest uznanym specjalistą z zakresu zamówień publicznych, prowadzącym szkolenia nt. zamówień publicznych ponad 19 lat, od maja 1995r. jako trener zamówień publicznych przygotowany i weryfikowany przez Urząd Zamówień Publicznych, figurujący na listach trenerów zamówień publicznych, które były prowadzone przez Prezesa UZP.
Wróć
Do góry strony
Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej...