doradztwo i szkolenia
audyt udzielania zamówień publicznych
  ZAMÓWIENIA UNIJNE - zamówienia o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych - WARSZTATY dla Zamawiających, Wykonawców i Beneficjentów UE (zajęcia 2 - dniowe).


  Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego program obejmuje następujące tematy:

  Aktualny stan prawny w systemie zamówień publicznych oraz kierunki planowanych zmian.
  Zasady udzielania unijnych zamówień i procedury w zależności od wartości.
  Obowiązki Zamawiającego w zakresie szacowania wartości zamówienia i zakaz podziału zamówienia na części lub zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia procedury unijnej . Przepisy dot. udzielania zamówienia w częściach.
  Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.
  Zamówienia dodatkowe, uzupełniające oraz zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo.
  Udzielanie zamówień unijnych na usługi niepriotytetowe i priorytetowe.
  Wybór trybu udzielenia zamówienia - ćwiczenie.
  Sposób prowadzenia postępowania w procedurze unijnej - kroki proceduralne od wszczęcia do zakończenia postępowania w każdym z trybów.
  Prawa i obowiązki dot. publikacji ogłoszeń.
  Zakres specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w procedurze unijnej w świetle kontroli Prezesa UZP i orzecznictwa: zasady opisu wymagań dot. przedmiotu zamówienia, badanie wiarygodności i rzetelności wykonawców, zasady opisu warunków udziału w postępowania oraz podstaw do wykluczeń, wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu, postanowienia dot. wadium, terminu związania ofertą, możliwości zaliczkowania zamówień przez zamawiającego, postanowienia dot. podwykonawstwa.
  Postanowienia SIWZ w zamówieniu unijnym - ćwiczenie.
  Praca komisji przetargowej w toku badania i oceny ofert w przetargu powyżej progu UE– ćwiczenie.
  Zasady badania i oceny ofert - wykluczenia, obowiązki i ograniczenia w uzupełnianiu oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu, poprawa omyłek oczywistych i tych które polegają na sprzeczności z SIWZ, rażąco niska cena, odrzucenie oferty w świetle orzecznictwa.
  Unieważnienie postępowania - podstawy prawne i faktyczne w orzecznictwie.
  Umowa w sprawie zamówienia publicznego. Podstawy prawne nieważności umowy lub jej zmian.
  Środki ochrony prawnej w zamówieniach unijnych.
  Kary finansowe nakładane na Zamawiającego w okolicznościach naruszenie przepisów ustawy Pzp
  Odpowiedzialność za naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych.

  W materiałach szkoleniowych między innymi: ujednolicony tekst ustawy, wykaz przepisów wykonawczych , Sposób prowadzenia postępowania „krok po kroku” we wszystkich trybach w zamówieniach unijnych, ćwiczenia.

  PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZAJĘĆ MAJĄ MOŻLIWOŚĆ PRZEDYSKUTOWANIA SWOICH PROBLEMÓW Z PROWADZONYCH ZAMÓWIEŃ.
  Zajęcia prowadzone są metodą interakcyjną tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Wykłady przeplatane są ćwiczeniami, przy czym ćwiczenia stanowią 60%.
  Uczestnicy podzieleni na grupy rozwiązują wspólnie konkretne problemy, z którymi stykają się na co dzień w trakcie procedury o udzielenia zamówienia. Wypracowują wspólne stanowisko w zespole, które prezentowane jest na forum publicznym przez tzw. lidera zespołu, po czym następuje podsumowanie rozwiązań grupowych przez trenera. W oparciu o przedstawione przykłady z praktyki zamówieniowej każdy z uczestników samodzielnie, a następnie w drodze dyskusji oceni wpływ konkretnych decyzji na wynik postępowania.
  Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć ograniczamy liczbę uczestników szkolenia do 15 osób. Wobec tego o zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.
  Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Katarzyna Świdzińska, która w procederze akredytacji prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych zgodnie z Normą PN EN 45503, uzyskała decyzję Prezesa UZP Nr AT/2855/05 z dniu 15 lipca 2005 r. w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa, że w danym czasie procedury te są zgodne z prawem Unii Europejskiej dotyczącym udzielania zamówień i przepisami Prawa zamówień publicznych . Jest uznanym specjalistą z zakresu zamówień publicznych, prowadzącym szkolenia nt. zamówień publicznych ponad 19 lat, od maja 1995r. jako trener zamówień publicznych przygotowany i weryfikowany przez Urząd Zamówień Publicznych, figurujący na listach trenerów zamówień publicznych, które były prowadzone przez Prezesa UZP.Wróć
Do góry strony
Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej...